หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ๑๑ ครั้งที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 พระราชวิมลโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงาน  
2 พระครูปริยัติกิจธำรง รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์/ประธานเขต ๑๑ ประธานคณะกรรมการอุปถัมภ์  
3 พระครูประภาตธรรมโกศล ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา คณะกรรมการอุปถัมภ์/เจ้าภาพโรงทาน  
4 พระครูสุรเชฏฐ์ ปิยธมฺโม ผอ.โรงเรียนวัดตะกุดเครือปลอก คณะกรรมการอุปถัมภ์/เจ้าภาพโรงทาน  
5 พระอุดร ฐานรโต ผอ.โรงเรียนสัทธรรมวิทยา คณะกรรมการอุปถัมภ์/เจ้าภาพโรงทาน  
6 พระครูปริยัติสุนทรวัฒน์ ผอ.โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม คณะกรรมการอุปถัมภ์/เจ้าภาพโรงทาน  
7 พระชาตรี ปิยธมฺโม ผอ.โรงเรียนประชานิมิตรวิจัยศึกษา คณะกรรมการอุปถัมภ์/เจ้าภาพโรงทาน  
8 พระครูสิริปัญญาพิมล ผอ.โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา คณะกรรมการอุปถัมภ์/เจ้าภาพโรงทาน  
9 พระสมบูรณ์ ชินวํโส รก.ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา คณะกรรมการอุปถัมภ์/เจ้าภาพโรงทาน  
10 พระเมธีสุตาภรณ์ ผศ.ดร. ผอ.โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา อำเภอปากช่อง คณะกรรมการอุปถัมภ์/เจ้าภาพโรงทาน  
11 พระครูปริยัติกิจจากร ผอ.โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม คณะกรรมการอุปถัมภ์/เจ้าภาพโรงทาน  
12 พระครูศรีปริยัติพิมล ผอ.โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา คณะกรรมการอุปถัมภ์/เจ้าภาพโรงทาน  
13 พระครูสุตธีรธรรม ผอ.โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา คณะกรรมการอุปถัมภ์/เจ้าภาพโรงทาน  
14 พระครูสุตชัยคุณ ผอ.โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการอุปถัมภ์/เจ้าภาพโรงทาน  
15 พระมหาแสนยากร สิริภทฺโท ผอ.โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม คณะกรรมการอุปถัมภ์/เจ้าภาพโรงทาน  
16 พระครูปลัดพีระพันธ์ ธมฺมวุฑโฒ,ดร. ผอ.โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) คณะกรรมการอุปถัมภ์/เจ้าภาพโรงทาน  
17 พระสุชาติ เตชปญฺโญ ผอ.โรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย คณะกรรมการอุปถัมภ์/เจ้าภาพโรงทาน  
18 พระครูวิจิตรธรรมานนท์ ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านโนนคูณวิทยา คณะกรรมการอุปถัมภ์/เจ้าภาพโรงทาน  
19 พระมหาดนัยธร ติกฺขปญฺโญ ผอ.โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา คณะกรรมการอุปถัมภ์/เจ้าภาพโรงทาน  
20 พระครูประสิทธิ์คุณวัฒน์ ผอ.โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา คณะกรรมการอุปถัมภ์/เจ้าภาพโรงทาน  
21 พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ ผอ.โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา คณะกรรมการอุปถัมภ์/เจ้าภาพโรงทาน  
22 พระครูใบฎีการันยา อนุตฺตโร ผอ.โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา คณะกรรมการอุปถัมภ์/เจ้าภาพโรงทาน  
23 พระครูเมธีกิตติสาร ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา คณะกรรมการอุปถัมภ์/เจ้าภาพโรงทาน  
24 พระครูปัญญาธุราทร ผอ.โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ คณะกรรมการอุปถัมภ์/เจ้าภาพโรงทาน  
25 พระครูสมุห์บุญเชิด รตนเมธี ผอ.โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ คณะกรรมการอุปถัมภ์/เจ้าภาพโรงทาน  
26 พระมงคลสุตกิจ ผอ.โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา คณะกรรมการอุปถัมภ์/เจ้าภาพโรงทาน  
27 พระมหานิรัญ ชิตมาโร ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม คณะกรรมการอุปถัมภ์/เจ้าภาพโรงทาน  
28 พระสมุห์สมพร รตนรํสี ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา คณะกรรมการอุปถัมภ์/เจ้าภาพโรงทาน  
29 พระมหาสายัญ ถิรปญฺโญ ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา คณะกรรมการอุปถัมภ์/เจ้าภาพโรงทาน  
30 พระครูปลัดอรรถสิทธิ์ อริยเมธี ผอ.โรงเรียนสระมะค่าวิทยา คณะกรรมการอุปถัมภ์/เจ้าภาพโรงทาน  
31 พระครูปริยัติกิจธำรง ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 11 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
32 พระมหามนูญ จิตฺตนายโก รองประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 11 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
33 พระครูปริยัติรัตนวิชัย รองประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 11 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
34 พระครูวรปัญญาคม, ดร. ประธานกลุ่มจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน  
35 พระครูวรเจติยาภิรักษ์ ดร. ประธานกลุ่มจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน  
36 พระครูวัฒนานุกูลธำรง ผอ.โรงเรียนวัดจอมพระ คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน  
37 พระครูปริยัติปัญโญภาส ผอ.โรงเรียนโพธิศึกษา คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน  
38 พระมหาบุญทอง ปณฺฑิตเมธี ผอ.โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน  
39 พระมหาเจริญสุข คุณวีโร ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน  
40 พระสมุห์สุชาติ ปุญฺญนาโค ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน  
41 พระครูปลัดปัญญาวัฒน์ ผอ.โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน  
42 พระมหาชาญณรงค์ จิรเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน  
43 พระครูสิริปริยัตยาภิรม ดร. ผอ.โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน  
44 นายชินภัทร์ พิมลา นักวิชาการศาสนา เขต ๑๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
45 พระมหาสันติภาพ โชติปญฺโญ เลขานุการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 11 ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
46 พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนฺทสาโร รองผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายบันทึกภาพวีดีโอและถ่ายภาพนิ่ง  
47 พระมหาวิเชียร คุณธาโร ครูโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายบันทึกภาพวีดีโอและถ่ายภาพนิ่ง  
48 พระครูปัญญาสิริวิมล ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
49 นายภัทรพล คำกมล นักวิชาการศาสนา เขต ๑๑ ประธานคณะกรรมการกองเลขานุการ  
50 นายนพฤทธิ์ ทองละมุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเกษตรวิทยา รองประธานคณะกรรมการกองเลขานุการ  
51 นายมงคล นิยมเหมาะ นักวิชาการศาสนา เขต ๑๑ เลขานุการคณะกรรมการกองเลขานุการ  
52 นายธีรภัทร์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการศาสนา เขต ๑๑ คณะกรรมการบันทึกผลคะแนน  
53 นายอรรถสิทธิ์ คำภูดี ครูโรงเรียนศรีเกษตรวิทยา คณะกรรมการบันทึกผลคะแนน  
54 นางสาวสุชาดา โกยรัมย์ โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา คณะกรรมการบันทึกผลคะแนน  
55 นายจิราภิวัฒน์ บุญตัว ครูโรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ คณะกรรมการประสานงาน  
56 นายทัศนวิทย์ สิทธิโท ครูโรงเรียนศรีเกษตรวิทยา คณะกรรมการประสานงาน  
57 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ มีสัตย์ ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
58 นายอัครวัฒน์ ขันยา นักวิชาการศาสนา เขต ๑๑ เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
59 นายทองสา สิงห์คำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและสิทธิประโยชน์  
60 นางสาวจิตติรัตน์ แสนกล้า นักวิชาการศาสนา เขต ๑๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและสิทธิประโยชน์  

ผู้ดูแลระบบ : นายภัทรพล คำกมล
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๑
เลขที่ ๔๓๑ วัดกลางสุรินทร์ ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๓๙๓๕, เว็บไซต์ : www.group-11.com และ http://www.debeleven.net
อีเมล์ : deb11.surin@gmail.com
Copyright © 2012-2014 All right reserved.