หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::web

ผลการแข่งขัน
งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ๑๑ ครั้งที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

 

001 ภาษาไทย

1.  001 การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 2.  002 การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.4-ม.6
3.  003 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 4.  004 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6
5.  005 การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.1-ม.3 6.  006 การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.4-ม.6
7.  066 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 8.  067 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6

002 คณิตศาสตร์

1.  009 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 2.  010 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

003 วิทยาศาสตร์

1.  013 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 2.  014 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.4-ม.6

004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.  015 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 2.  016 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6
3.  017 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6 4.  020 ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3
5.  021 ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 6.  022 ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3
7.  023 ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 8.  058 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3
9.  059 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.4-ม.6

005 สุขศึกษา และพลศึกษา

1.  024 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 2.  025 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

006 ศิลปะ

1.  026 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 2.  027 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6
3.  028 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 4.  029 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6

007 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1.  032 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.1-ม.3 2.  033 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.4-ม.6

008 ภาษาต่างประเทศ

1.  034 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 2.  035 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
3.  036 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 4.  037 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
5.  038 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 6.  039 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6

009 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1.  060 การแข่งขันเทศน์แหล่อีสาน ม.1-ม.3 2.  061 การแข่งขันเทศน์แหล่อีสาน ม.4-ม.6

 

ผู้ดูแลระบบ : นายภัทรพล คำกมล
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๑
เลขที่ ๔๓๑ วัดกลางสุรินทร์ ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๓๙๓๕, เว็บไซต์ : www.group-11.com และ http://www.debeleven.net
อีเมล์ : deb11.surin@gmail.com
Copyright © 2012-2014 All right reserved.